LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

Anna Banaszek

Anna Banaszek

środa, 05 stycznia 2022 14:15

Biuro LGD nieczynne

Informujemy, iż dnia 07.01.2022 r. (piątek) biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania " Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" będzie nieczynne z powodu dodatkowego dnia wolnego od pracy, przysługującego zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy za święto przypadające w sobotę (01.01.2022 r.).

środa, 05 stycznia 2022 08:44

Uchwała w trybie obiegowym

W związku z prośbą Beneficjenta, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/01/2022 z dnia 04 stycznia 2022 r. nowewizytowka

Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w związku z prośbą Beneficjenta podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/11/2021 z dnia 18 listopada 2021.

Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w związku z prośbą Beneficjentów podjęła Uchwały nr 1/PDzLW/11/2021 z dnia 08 listopada 2021 oraz Uchwałę ne 1/PDzLW/11/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.nowewizytowka

W związku z prośbą Beneficjenta, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/09/2021 z dnia 28 września 2021 r.nowewizytowka

poniedziałek, 27 września 2021 13:26

Podjęcie Uchwały w trybie obiegowym

Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w związku z prośbą Beneficjenta podjęła uchwałę nr 1/PDzLW/09/2021 z dnia 27 września 2021 r.nowewizytowka

OGŁOSZENIE NR 7/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

ogłasza nabór wniosków którego zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RYBY)

 

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RYBAKÓW/MIESZKAŃCÓW OBSZARU LSR

wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na lata 2014-2020 (LSR)

nowewizytowka

OGŁOSZENIE NR 7/2021

W RAMACH NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

23.08.2021-06.09.2021

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim“, Złocieniec, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec w godzinach od godz. 8.00-15.00, od poniedziałku do piątku.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał  i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz  w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD/DVD), przy czym wersja elektroniczna powinna zawierać wniosek i skrócony biznesplan (w formie edytowalnej) oraz dołączane załączniki w formie skanu dokumentów (PDF).

-2 komplety ww. dokumentów powinny być przekazane  w 2 skoroszytach z euro perforacją,

wniosek należy wypełnić przy użyciu programu Microsoft Excel lub podobnymi wydrukować (UWAGA: ze względu na błędy programowe wykluczono możliwość korzystania  z generatora wniosków).

Wnioski składane w innym trybie niż wskazany powyżej zostaną ocenione jako niezgodne z LSR i odrzucone. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia.Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

FORMA WSPARCIA:

300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych)

Maksymalna kwota wsparcia określona zgodnie z art. 18a ustawy o RLKS, dotyczy wnioskowanej kwoty pomocy objętej wnioskiem obejmującej publiczne środki wspólnotowe (wkład EFMR) oraz publiczne środki krajowe (wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR.

Wnioskodawcą może być wnioskodawca, o którym mowa w art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 251, 875) (ustawa o EFMR), a w przypadku zakresu określonego w § 5 pkt 1 a) ,osoba o której mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych priorytetem 4 zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1442) (rozporządzenie MGMiŻŚ).

Forma wsparcia zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji do wysokości 50% tych kosztów – zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu, a w przypadku spełnienia warunku o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia MGMiŻŚ wysokości do 80% tych kosztów.

 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Wsparcie przedsiębiorczości rybaków/mieszkańców obszaru LSR odnosi się do zakresu § 2 pkt 2 i § 5 pkt 1 a) b) rozporządzenia MGMiŻŚ i obejmuje:

a) różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką lub

b) podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury,

Operacja ta realizuje LSR dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim“ na lata 2014-2020 przez:                          

Cel ogólny 1. Konkurencyjność gospodarki i tworzenie miejsc pracy

Cel szczegółowy 1.2. Reorientacja i różnicowanie działalności rybaków i tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR

Przedsięwzięcie 1.2.1. Wsparcie przedsiębiorczości rybaków/mieszkańców obszaru LSR

(Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz  ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami. Załącznik nr 1   do ogłoszenia nr 7/2021)

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓRYCH UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI :

Operacja musi:

-   spełnić warunki określone w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020 (PO RYBY) w tym określone w rozporządzeniu MGMiŻŚ zostać uznana za zgodną z LSR,

- osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie z dokumentem „Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami” załączonym do ogłoszenia       o naborze,

- osiągnąć minimum liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie Wsparcie przedsiębiorczości rybaków/mieszkańców obszaru LSR (Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 7/2021). Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 46 punktów. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 24 pkt.

 

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje: data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

WYMAGANE DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI :

·        Wniosek o dofinansowanie

·        Wersja elektroniczna wniosku z załącznikami na nośniku elektronicznym CD/DVD (załączniki skany w PDF, wniosek w wersji edytowalnej),

·        Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku  z jego wersją papierową, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia 7/2021;

·        Oświadczenie o niedyskryminacji, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia 7/2021;

·        Oświadczenie o niezakończeniu operacji, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia 7/2021;

·        Oświadczenie RODO, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia 7/2021;

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy,

LIMIT DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W RAMACH OGŁASZANEGO NABORU:

611 483,04 zł

 

INFORMACJE O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA LSR, FORMULARZA WNIOSKU              O UDZIELENIE WSPARCIA, FORMULARZA WNIOSKU              O PŁATNOŚĆ ORAZ FORMULARZA UMOWY                  O UDZIELENIE WSPARCIA

Aktualne formularze wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami są udostępnione na stronach internetowych:

¾    Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Działanie 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

-   Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:

http://poryby.wzp.pl/dokumenty-do-pobrania/dokumenty-dla-beneficjentow

Umowa Ramowa (PDF), Procedury wyboru w ramach operacji   w ramach wdrażania LSR LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim (PDF), Strategia LSR Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” (PDF) na stronie:

http://partnerstwodrawy.pl/

Informacje udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu: 94 3720325 w godz.  od 8.00 do 15.00. Pytania można kierować również na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.

Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze 7/2021

Załącznik nr 3. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową.

Załącznik nr 4. Oświadczenie o niedyskryminacji

Załącznik nr 5. Oświadczenie o niezakończeniu operacji

Załącznik nr 6. Oświadczenie RODO

OGŁOSZENIE NR 6/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”na lata 2014-2020 (LSR)

nowewizytowka

OGŁOSZENIE NR 6/2021

W RAMACH NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

TERMIN składania wniosków:

23.08.2021-06.09.2021

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim“, Złocieniec, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec w godzinach od godz. 8.00-15.00, od poniedziałku do piątku

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

- bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał       i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz  w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD/DVD), przy czym wersja elektroniczna powinna zawierać wniosek w formie edytowalnej oraz dołączane załączniki w formie skanu dokumentów (PDF).

2 komplety ww. dokumentów powinny być przekazane  w 2 skoroszytach z europerforacją.

wniosek należy wypełnić przy użyciu programu MS Excel i wydrukować (ze względu na błędy programowe wykluczono możliwość korzystania z generatora wniosków).

Wnioski składane w innym trybie niż wskazany powyżej nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

Refundacja poniesionych kosztów

do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

-   do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

do 90% kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów.)

Maksymalna kwota wsparcia: 100 000,00 zł.

 

Maksymalna kwota wsparcia dotyczy wnioskowanej kwoty pomocy objętej wnioskiem obejmującej publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW)  oraz publiczne środki krajowe (wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR i nie dotyczy kwoty obciążającej budżet LSR stanowiącej sumę wkładu EFRROW oraz wkład własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe - w przypadku ubiegania się o wsparcie wnioskodawcy stanowiącego jednostkę sektora finansów publicznych zgodnie z przepisami o finansach publicznych)

 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2023 z późn. zm.) – ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO

Operacja ta realizuje LSR dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na lata 2014-2020 przez:

Cel ogólny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru  w oparciu o lokalne zasoby

Cel szczegółowy 2.2. Promocja środowiskowych zasobów lokalnych

Przedsięwzięcie 2.2.1. Promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego

(Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz   ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami. Załącznik nr 1   do ogłoszenia nr 6/2021)

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓRYCH UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI :

Operacja musi:

- spełnić warunki określone w Rozporządzeniu MRiRW

w terminie zgodnym z rozporządzeniem MRiRW

-   zostać uznana za zgodną z LSR, w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

-   osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie z dokumentem „Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami” załączonym do ogłoszenia o naborze,

- osiągnąć minimum liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO (Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 6/2021). Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 39 punktów. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 20 pkt.

w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia,  o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

·         data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

WYMAGANE DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI :

·         Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

·         Wersja elektroniczna wniosku (wersja edytowalna wniosku)  z załacznikami (PDF) na nośniku elektronicznum CD/DVD

·         Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia 6/2021.

·         Oświadczenie RODO.

 

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, rozporządzeniem MRiRW.)

LIMIT DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W RAMACH OGŁASZANEGO NABORU:

20 611, 53 EURO

W przeliczeniu na PLN po indykatywnym kursie 4,0 limit wynosi:

82 446,12 PLN

 

INFORMACJE O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA LSR, FORMULARZA WNIOSKU              O UDZIELENIE WSPARCIA, FORMULARZA WNIOSKU              O PŁATNOŚĆ ORAZ FORMULARZA UMOWY                  O UDZIELENIE WSPARCIA

Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem:

1. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

2. Umowa Ramowa (PDF), Procedury wyboru w ramach operacji  w ramach wdrażania LSR LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim (PDF), Strategia LSR Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” (PDF) na stronie:

http://partnerstwodrawy.pl/

Informacje udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu: 94 3720325 w godz. od 8.00 do 15.00. Pytania można kierować również na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.

Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze 6/2021

Załącznik nr 3. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową

Załącznik nr 4 Oświadczenie RODO

OGŁOSZENIE NR 5/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

PROMOWANIE OBSZARU LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH

wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na lata 2014-2020 (LSR)

nowewizytowka

 

OGŁOSZENIE NR 5/2021

W RAMACH NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

23.08.2021-06.09.2021.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim“, Złocieniec, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec w godzinach od godz. 8.00-15.00, od poniedziałku  do piątku

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

- bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał  i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz   w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD/DVD), przy czym wersja elektroniczna powinna zawierać wniosek (w formie edytowalnej) oraz dołączane załączniki w formie skanu dokumentów (PDF )

- 2 komplety ww. dokumentów powinny być przekazane w 2 skoroszytach z euro perforacją,

wniosek należy wypełnić przy użyciu programu MS Excel i wydrukować (ze względu na błędy programowe wykluczono możliwość korzystania z generatora wniosków).

Wnioski składane w innym trybie niż wskazany powyżej nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

FORMA WSPARCIA:

Refundacja poniesionych kosztów

- do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

do 90% kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów.

Maksymalna kwota wsparcia 50 000,00 zł.

Maksymalna kwota wsparcia dotyczy wnioskowanej kwoty pomocy objętej wnioskiem obejmującej publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW)  oraz publiczne środki krajowe (wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR i nie dotyczy kwoty obciążającej budżet LSR stanowiącej sumę wkładu EFRROW oraz wkład własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe - w przypadku ubiegania się o wsparcie wnioskodawcy stanowiącego jednostkę sektora finansów publicznych zgodnie z przepisami o finansach publicznych)

 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Promowanie obszaru LSR odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2023) (rozporządzenie MRiRW – promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Operacja ta realizuje LSR dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim“ na lata 2014-2020 przez:                          

Cel ogólny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru   w oparciu o lokalne zasoby

Cel szczegółowy 2.2. Promocja środowiskowych zasobów lokalnych

Przedsięwzięcie 2.2.1. Promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego

(Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz   ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami. Załącznik nr 1   do ogłoszenia nr 5/2021)

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓRYCH UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI :

Operacja musi:

spełnić warunki określone w rozporządzeniu MRiRW

- w terminie zgodnym z rozporządzeniem MRiRW

zostać uznana za zgodną z LSR, w tym z Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020

osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie z dokumentem „Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami” załączonym do ogłoszenia o naborze,

osiągnąć minimum liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie Promowanie obszaru LSR” (Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 5/2021). Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 39 punktów. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 20 pkt.

-   w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia  nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

·         data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

WYMAGANE DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI :

·         Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

·         Wersja elektroniczna wniosku z załącznikami (wniosek w formie edytowalnej, załączniki w PDF) na nośniku elektronicznum CD/DVD,

·         Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia 5/2021,

·         Oświadczenie RODO

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, informacją pomocniczą przy wypełnianiu biznesplanu, rozporządzeniem MRiRW

LIMIT DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W RAMACH OGŁASZANEGO NABORU:

41 847,23 EURO w przeliczeniu na PLN po indykatywnym kursie 4,0 limit wynosi: 167 388,92 zł

INFORMACJE O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA LSR, FORMULARZA WNIOSKU              O UDZIELENIE WSPARCIA, FORMULARZA WNIOSKU              O PŁATNOŚĆ ORAZ FORMULARZA UMOWY                  O UDZIELENIE WSPARCIA

Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem:

1.       Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

2. Umowa Ramowa (PDF), Procedury wyboru w ramach operacji                w ramach wdrażania LSR LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim (PDF), Strategia LSR Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” (PDF) na stronie:

http://partnerstwodrawy.pl/

Informacje udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu: 94 3720325 w godz.  od 8.00 do 15.00. Pytania można kierować również na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.

Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze 5/2021

Załącznik nr 3. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową.

Załącznik nr 4 Oświadczenie RODO

.OGŁOSZENIE NR 4/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

(„infrastruktura przebudowana“)

wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”na lata 2014-2020 (LSR)

nowewizytowka

OGŁOSZENIE NR 4/2021

W RAMACH NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

 

TERMIN składania wniosków:

23.08.2021-06.09.2021

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim“, Złocieniec, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec w godzinach od godz. 8.00-15.00, od poniedziałku  do piątku

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał       i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz   w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD/DVD), przy czym wersja elektroniczna powinna zawierać wniosek (również w wersji edytowalnej) oraz dołączane załączniki w formie skanu dokumentów (w PDF).

- 2 komplety ww. dokumentów powinny być przekazane  w 2 skoroszytach z europerforacją.

wniosek należy wypełnić przy użyciu programu MS Excel i wydrukować (ze względu na błędy programowe wykluczono możliwość korzystania z generatora wniosków).

Wnioski składane w innym trybie niż wskazany powyżej nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

Benefcjenci: Jednostki sektora finansów publicznych - Gminy

 

Refundacja poniesionych kosztów:

do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych)

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000, 00 zł.

Maksymalna kwota wsparcia dotyczy wnioskowanej kwoty pomocy objętej wnioskiem obejmującej publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW)  oraz publiczne środki krajowe (wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR i nie dotyczy kwoty obciążającej budżet LSR stanowiącej sumę wkładu EFRROW oraz wkład własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe - w przypadku ubiegania się o wsparcie wnioskodawcy stanowiącego jednostkę sektora finansów publicznych zgodnie z przepisami o finansach publicznych)

 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Przedsięwzięcie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej“

odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020   (Dz. U. z 2019 r. poz. 2023) (rozporządzenie MRiRW).) (rozporządzenie MRiRW) – rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

Operacja ta realizuje LSR dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”   na lata 2014-2020 przez:

Cel ogólny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru  w oparciu o lokalne zasoby

Cel szczegółowy 2.1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych miejscowości w elementy sprzyjające włączeniu społecznemu

Przedsięwzięcie 2.1.1. Infrastruktura obszaru

(Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz  ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami. Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 4/2021)

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓRYCH UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI :

Operacja musi:

spełnić warunki określone w rozporządzeniu MRiRW

-   w terminie zgodnym z rozporządzeniem MRiRW

zostać uznana za zgodną z LSR, w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

  osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie    z dokumentem „Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych   do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami” załączonym do ogłoszenia o naborze,

osiągnąć minimum liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie                          

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 4/2021). Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 41 punktów. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 21 pkt.,

-   w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia,   o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia   nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

·         data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

WYMAGANE DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI :

·         Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

·         Wersja elektroniczna wniosku (w formie edytowalnej) z załącznikami (skan PDF) na nośniku elektronicznym CD/DVD,

·         Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia 4/2021,

·         Oświadczenie RODO stanowiące załącznik nr 4 do ogłoszenia 4/2021

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, rozporządzeniem MRiRW.

LIMIT DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W RAMACH OGŁASZANEGO NABORU:

353 354,06 EUR

w przeliczeniu na PLN po indykatywnym kursie 4,0 Euro

limit wynosi: 1 413 416,24 PLN

INFORMACJE O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA LSR, FORMULARZA WNIOSKU               O UDZIELENIE WSPARCIA, FORMULARZA WNIOSKU               O PŁATNOŚĆ ORAZ FORMULARZA UMOWY                   O UDZIELENIE WSPARCIA

Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2014–2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem:

1. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

2. Umowa Ramowa (PDF), Procedury wyboru w ramach operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim (PDF), Strategia LSR Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” (PDF) na stronie:

http://partnerstwodrawy.pl/

Informacje udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu: 94 3720325 w godz.  od 8.00 do 15.00. Pytania można kierować również na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.

Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze 4/2021.

Załącznik nr 3. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową.

Załącznik nr 4 Oświadczenie RODO

Strona 1 z 4

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo