LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

Maciej Lorenc

Maciej Lorenc

czwartek, 19 listopada 2015 13:07

Walne Zebranie Członków LGD

LOGO LGDPDLWW dniu 18 listopada 2015 roku w Pałacu Wedlów w Kaliszu Pomorskim odbyło  się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim". Spotkanie miało na celu wybór składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz przyjęcie nowego Statutu. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 ze 140 członków Stowarzyszenia. W wyborach tajnych Prezesem Stowarzyszenia na kolejna czteroletnią kadencję wybrano Krzysztofa Zacharzewskiego. Ponadto do Zarządu  zostali wybrani: Anna Arcimowicz, Janusz Bartczak, Konrad Fujarski, Andrzej Górski, Jacek Kozłowski, Edward Malicki, Piotr Pawlik i Andrzej Wojdyło.

wtorek, 13 października 2015 19:04

O programie Działaj Lokalnie

dzialaj lokalnieO Programie „Działaj Lokalnie”

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem tego programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy" jako organizacja grantowa realizuje program Działaj Lokalnie już od roku 2008 na terenie 6 gmin Powiatu Drawskiego: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo oraz Złocieniec.

Kto może się ubiegać o dotację?

O grant mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie gmin powiatu drawskiego.

„Działaj Lokalnie” decyzje o dofinansowaniu projektów podejmuje niezależna komisja grantowa. Dotacje przyznawane są organizacjom i grupom nieformalnym, które mają pomysł na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców. Na wybrane w konkursie projekty przekazywane są środki przez ODL czyli nasze Stowarzyszenie i nasi specjaliści czuwają  nad ich prawidłowym rozliczeniem.

Na jakie działania można otrzymać dotację?

Dotacje mogą być przeznaczone na projekty związane z pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program „Działaj Lokalnie” to już około 4000 zrealizowanych projektów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy przedstawione są na stronie www.dzialajlokalnie.pl . Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą zostać zastosowane w każdej polskiej gminie.

Działania te powinny dotyczyć projektów zorientowanych na budowanie dobra wspólnego, powinny zakładać także współpracę z różnymi partnerami lokalnymi i wolontariuszami.

wtorek, 13 października 2015 13:47

Sprawozdanie finans. za 2014

Logo PartnerstwoDrawyStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy z siedzibą w Złocieńcu kontynuuje prace nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Obszar LSR obejmować będzie również obszar działania w latach 2007-2013 Stowarzyszenia Lider Wałecki. Analizie poddano kluczowe obszary funkcjonowania LGD, a mianowicie gospodarkę i sferę społeczną, ale także dziedzictwo kulturowe, środowisko, turystykę. W pierwszej kolejności zestawiono najważniejsze silne i słabe strony obszaru. Są to czynniki o charakterze wewnętrznym. Są one zależne od poczynań społeczności lokalnej, przedsiębiorców i rybaków oraz władz gminnych. Szanse i zagrożenia są to tymczasem czynniki zewnętrzne wpływające pozytywnie lub negatywnie na rozwój obszaru LSR, na które mamy znikomy wpływ lub też nie posiadamy go w ogóle.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie internetowej służącej ocenie ANALIZY SWOT dla obszaru LSR 2014-2020.

 

Link do ankiety: http://moje-ankiety.pl/respond-79947.html

 

Dziękujemy.

piątek, 09 października 2015 12:08

Projekty 2010 - 2015

Stowarzszenie LGD "Partnerstwo Drawy" jako organizacja grantowa realizuje program Działaj Lokalnie już od roku 2008 na terenie 6 gmin Powiatu Drawskiego: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo oraz Złocieniec.

Dotychczas w 9 naborach konkursowych dofinansowanych zostało ponad 230 projektów. Baza zrealizowanych projektów w konkursach ogłaszanych przez nasze Stowarzyszenie znajduje się na stronie programu: http://www.dzialajlokalnie.pl/projekty/lista.html.

Zachecamy do zapoznania się z tymi projektami jako bazą dobrych praktyk, które mogą być inspiracją dla wszystkich naszych potencjalnych beneficjentów.

 Poniżej przedstawiamy listy rankingowe z trzech ostatnich naborów konkursowych w  latach 2013, 2014 i 2015. 

 dl

 

 

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy przeprowadziło serię spotkań konsultacyjnych ze mieszkańcami gmin członków LGD. Spotkania, na które zaproszeni zostali przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, samorządowcy i lokalni liderzy odbyły się we wszystkich 11 gminach w dniach od 17 do 29 września b.r. Konsultacje społeczne przeprowadzone były na obszarze planowanym do objęcia LSR przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”, na potrzeby tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Obszar ten tworzą gminy: Kalisz Pomorski, Drawno, Złocieniec, Czaplinek, Wierzchowo, Ostrowice, Drawsko Pomorskie, Tuczno, Wałcz, Mirosławiec i Człopa. Spotkania prowadzili doświadczeni  pracownicy LGD „Partnerstwo Drawy” oraz LGD „Lider Wałecki” którzy realizowali program Leader PROW w latach 2007-2013. W trakcie 11 spotkań zebranym przedstawione zostały krótkie sprawozdanie z realizacji PROW w latach 2007 -2013 oraz najważniejsze założenia tego programu na lata 2014-2020. Główne części tych spotkania poświęcone były analizie słabych i mocnych stron poszczególnych regionów-gmin LGD oraz wyszukiwaniu szans dla rozwoju i zagrożeń, jakie mogą pojawić się w najbliższych latach.

Wszystkich mieszkańców naszego obszaru którzy nie wzięli udziału a spotkaniach, a chcieliby wyrazić swoje opinie, propozycje lub
uwagi dotyczące tworzenia LSR na lata 2014-2020
serdecznie zapraszamy do naszego biura w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 6, codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 14.00 (tel. 94 372 03 25).

Najdłuższą rzeką Pojezierza Drawskiego jest Drawa, którą należy zaliczyć do najpiękniejszych szlaków kajakowych. Polski. Drawa przepływa przez wiele jezior, a nad jej brzegami rozlokowały się miasta regionu; Czaplinek, Złocieniec, Drawsko Pomorskie i Drawno. Źródła znajdują się na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego, a w środkowym odcinku przepływa przez Drawieński Park Narodowy. Szlak kajakowy Drawy nosi imię Ks. Kardynała Karola Wojtyły. Wielki Polak, Papież Jan Paweł II w młodości kilkakrotnie uczestniczył w spływach Drawą i zawsze mile wspominał chwile spędzone nad Drawą. Atrakcyjność szlaku wynika z kilku czynników. Po pierwsze z czystości wody, po drugie ze zmiennego charakteru rzeki i po trzecie z walorów przyrodniczych. Płynąc Drawą mamy możliwość podziwiać niezmąconą przez cywilizację przyrodę i delektować się ciszą i spokojem. Szlak kajakowy Drawy zaczyna się na jeziorze Drawsko, a kończy przy ujściu Drawy do Noteci. Na przepłynięcie całej trasy potrzeba ok 10 dni w zależności od zaawansowania kajakarzy. Rzeką, szczególnie w okresie letnim płynie nieprzerwany ciąg kajakarzy, którzy bardzo chętnie i licznie spływają tym szlakiem. Tak intensywne wykorzystanie turystyczne rzeki niesie ze sobą kilka zagrożeń dla środowiska naturalnego. Turyści zakłócają spokój leśnym mieszkańcom, dlatego w okresie lęgowym niektóre odcinki są zamknięte dla kajakarzy. Największym jednak problemem są śmieci pozostawiane przez uczestników spływów. Szlak Drawy jest stosunkowo dobrze zagospodarowany. Bogata sieć pól namiotowych oraz miejsc rekreacyjnych, pozwala na zrzut śmieci w miejscach do tego przeznaczonych jednak nie wszyscy postępują zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

logo wfosigw

Dnia 8 września 2015 r., w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu została podpisana umowa w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" dla rozwoju lokalnego w zakresie inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Umowa została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Annę Mieczkowską - Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego , a Stowarzyszeniem LGD Partnerstwo Drawy , reprezentowanym przez Krzysztofa Zacharzewskiego - Prezesa Zarządu oraz Grażynę Dudkę - Wiceprezesa Zarządu. W spotkaniu uczestniczył Wójt gminy Wałcz Jan Matuszewski. Wysokość przyznanego wsparcia wynosi 135 tys zł. Kwota ta przeznaczona będzie na utrzymanie biura LGD w okresie przejściowym, które koncentruje się nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania czyli lata 2014-2020.

DSC 0003P1150119

piątek, 14 sierpnia 2015 12:43

Konsultacje społeczne dla celów LSR

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy rozpoczęła pracę nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obszar jaki będzie obejmować ta strategia to gminy powiatu Drawskiego, gminy powiatu Wałeckiego z wyłączeniem miasta Wałcz oraz gmina Drawno. W związku z powyższym zapraszamy chętnych na konsultację społeczne poświęcone analizie słabych i mocnych stron obszaru, szans i zagrożeń dla jego rozwoju oraz celów samej Strategii. W spotkaniach wezmą udział mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.

 

18 wrzesnia 2015 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Złocieńcu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami sektora rybackiego naszego obszaru. 

 

Zainteresowanych udziałem w tych konsultacjach serdecznie zapraszamy! 

 

 

środa, 05 sierpnia 2015 10:32

Mistrzostwa w chodzeniu po Drawie.

mistrzostwa plakat duży

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo