LOGO LGDPDLW

wizualizacja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

Maciej Lorenc

Maciej Lorenc

wtorek, 13 października 2015 13:47

Sprawozdanie finans. za 2014

Logo PartnerstwoDrawyStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy z siedzibą w Złocieńcu kontynuuje prace nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Obszar LSR obejmować będzie również obszar działania w latach 2007-2013 Stowarzyszenia Lider Wałecki. Analizie poddano kluczowe obszary funkcjonowania LGD, a mianowicie gospodarkę i sferę społeczną, ale także dziedzictwo kulturowe, środowisko, turystykę. W pierwszej kolejności zestawiono najważniejsze silne i słabe strony obszaru. Są to czynniki o charakterze wewnętrznym. Są one zależne od poczynań społeczności lokalnej, przedsiębiorców i rybaków oraz władz gminnych. Szanse i zagrożenia są to tymczasem czynniki zewnętrzne wpływające pozytywnie lub negatywnie na rozwój obszaru LSR, na które mamy znikomy wpływ lub też nie posiadamy go w ogóle.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie internetowej służącej ocenie ANALIZY SWOT dla obszaru LSR 2014-2020.

 

Link do ankiety: http://moje-ankiety.pl/respond-79947.html

 

Dziękujemy.

piątek, 09 października 2015 12:08

Projekty 2010 - 2015

Stowarzszenie LGD "Partnerstwo Drawy" jako organizacja grantowa realizuje program Działaj Lokalnie już od roku 2008 na terenie 6 gmin Powiatu Drawskiego: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo oraz Złocieniec.

Dotychczas w 9 naborach konkursowych dofinansowanych zostało ponad 230 projektów. Baza zrealizowanych projektów w konkursach ogłaszanych przez nasze Stowarzyszenie znajduje się na stronie programu: http://www.dzialajlokalnie.pl/projekty/lista.html.

Zachecamy do zapoznania się z tymi projektami jako bazą dobrych praktyk, które mogą być inspiracją dla wszystkich naszych potencjalnych beneficjentów.

 Poniżej przedstawiamy listy rankingowe z trzech ostatnich naborów konkursowych w  latach 2013, 2014 i 2015. 

 dl

 

 

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy przeprowadziło serię spotkań konsultacyjnych ze mieszkańcami gmin członków LGD. Spotkania, na które zaproszeni zostali przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, samorządowcy i lokalni liderzy odbyły się we wszystkich 11 gminach w dniach od 17 do 29 września b.r. Konsultacje społeczne przeprowadzone były na obszarze planowanym do objęcia LSR przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”, na potrzeby tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Obszar ten tworzą gminy: Kalisz Pomorski, Drawno, Złocieniec, Czaplinek, Wierzchowo, Ostrowice, Drawsko Pomorskie, Tuczno, Wałcz, Mirosławiec i Człopa. Spotkania prowadzili doświadczeni  pracownicy LGD „Partnerstwo Drawy” oraz LGD „Lider Wałecki” którzy realizowali program Leader PROW w latach 2007-2013. W trakcie 11 spotkań zebranym przedstawione zostały krótkie sprawozdanie z realizacji PROW w latach 2007 -2013 oraz najważniejsze założenia tego programu na lata 2014-2020. Główne części tych spotkania poświęcone były analizie słabych i mocnych stron poszczególnych regionów-gmin LGD oraz wyszukiwaniu szans dla rozwoju i zagrożeń, jakie mogą pojawić się w najbliższych latach.

Wszystkich mieszkańców naszego obszaru którzy nie wzięli udziału a spotkaniach, a chcieliby wyrazić swoje opinie, propozycje lub
uwagi dotyczące tworzenia LSR na lata 2014-2020
serdecznie zapraszamy do naszego biura w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 6, codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 14.00 (tel. 94 372 03 25).

Najdłuższą rzeką Pojezierza Drawskiego jest Drawa, którą należy zaliczyć do najpiękniejszych szlaków kajakowych. Polski. Drawa przepływa przez wiele jezior, a nad jej brzegami rozlokowały się miasta regionu; Czaplinek, Złocieniec, Drawsko Pomorskie i Drawno. Źródła znajdują się na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego, a w środkowym odcinku przepływa przez Drawieński Park Narodowy. Szlak kajakowy Drawy nosi imię Ks. Kardynała Karola Wojtyły. Wielki Polak, Papież Jan Paweł II w młodości kilkakrotnie uczestniczył w spływach Drawą i zawsze mile wspominał chwile spędzone nad Drawą. Atrakcyjność szlaku wynika z kilku czynników. Po pierwsze z czystości wody, po drugie ze zmiennego charakteru rzeki i po trzecie z walorów przyrodniczych. Płynąc Drawą mamy możliwość podziwiać niezmąconą przez cywilizację przyrodę i delektować się ciszą i spokojem. Szlak kajakowy Drawy zaczyna się na jeziorze Drawsko, a kończy przy ujściu Drawy do Noteci. Na przepłynięcie całej trasy potrzeba ok 10 dni w zależności od zaawansowania kajakarzy. Rzeką, szczególnie w okresie letnim płynie nieprzerwany ciąg kajakarzy, którzy bardzo chętnie i licznie spływają tym szlakiem. Tak intensywne wykorzystanie turystyczne rzeki niesie ze sobą kilka zagrożeń dla środowiska naturalnego. Turyści zakłócają spokój leśnym mieszkańcom, dlatego w okresie lęgowym niektóre odcinki są zamknięte dla kajakarzy. Największym jednak problemem są śmieci pozostawiane przez uczestników spływów. Szlak Drawy jest stosunkowo dobrze zagospodarowany. Bogata sieć pól namiotowych oraz miejsc rekreacyjnych, pozwala na zrzut śmieci w miejscach do tego przeznaczonych jednak nie wszyscy postępują zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

logo wfosigw

Dnia 8 września 2015 r., w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu została podpisana umowa w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" dla rozwoju lokalnego w zakresie inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Umowa została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Annę Mieczkowską - Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego , a Stowarzyszeniem LGD Partnerstwo Drawy , reprezentowanym przez Krzysztofa Zacharzewskiego - Prezesa Zarządu oraz Grażynę Dudkę - Wiceprezesa Zarządu. W spotkaniu uczestniczył Wójt gminy Wałcz Jan Matuszewski. Wysokość przyznanego wsparcia wynosi 135 tys zł. Kwota ta przeznaczona będzie na utrzymanie biura LGD w okresie przejściowym, które koncentruje się nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania czyli lata 2014-2020.

DSC 0003P1150119

piątek, 14 sierpnia 2015 12:43

Konsultacje społeczne dla celów LSR

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy rozpoczęła pracę nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obszar jaki będzie obejmować ta strategia to gminy powiatu Drawskiego, gminy powiatu Wałeckiego z wyłączeniem miasta Wałcz oraz gmina Drawno. W związku z powyższym zapraszamy chętnych na konsultację społeczne poświęcone analizie słabych i mocnych stron obszaru, szans i zagrożeń dla jego rozwoju oraz celów samej Strategii. W spotkaniach wezmą udział mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.

 

18 wrzesnia 2015 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Złocieńcu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami sektora rybackiego naszego obszaru. 

 

Zainteresowanych udziałem w tych konsultacjach serdecznie zapraszamy! 

 

 

środa, 05 sierpnia 2015 10:32

Mistrzostwa w chodzeniu po Drawie.

mistrzostwa plakat duży

piątek, 10 lipca 2015 13:37

Włóczykije Pojezierza.

Projekt współpracy „Włóczykije Pojezierza” zrealizowany przez 5 lokalnych grup działania m.in. przez nasze Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy” to jeden z najciekawszych i najbardziej pożytecznych projektów współpracy jakie były realizowane w Polsce prze LGD w mijającym okresie programowania. W ramach projektu w 11 gminach naszego Partnerstwa zostało oznakowanych 18 ścieżek do uprawiania Nordic Walking o łącznej długości ponad 112 km.

 

czwartek, 25 czerwca 2015 08:35

Dni Henrykowskie w Siemczynie

XII Henrykowskie Dni w Siemczynie

3-5 lipca 2015 r

siem

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo