LOGO LGDPDLW

wizualizacja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

Maciej Lorenc

Maciej Lorenc

środa, 09 marca 2016 12:34

Gala Działaj Lokalnie 2016 za nami

Nowy 1W dniu 26 lutego 2016 roku w Pałacu w Siemczynie odbyła się doroczna Gala Działaj Lokalnie prezentująca projekty dofinasowane  w ramach tego programu w na terenie Powiatu Drawskiego w roku 2015. Była to już IX Edycja Działaj Lokalnie zrealizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim". W 2015 roku dofinansowano 26 projekty łączna kwotą 67,5 tys. zł. Uczestnicy obejrzeli film prezentujący wszystkie dofinansowane projekty.

środa, 17 lutego 2016 12:50

Gala Działaj Lokalnie 2016

dlW piątek 26 lutego 2016 roku o godz. 12.00 w Pałacu w Siemczynie, w gminie Czaplinek odbędzie się  Gala Działaj Lokalnie. W programie spotkania zaprezentowane zostaną projekty zrealizowane w ramach IX edycji przeprowadzonego  przez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” konkursu grantowego "Działaj Lokalnie".  Nasze Stowarzyszenie jako organizacja grantowa działa już od roku 2009 realizując ten program na terenie 6 gmin powiatu drawskiego.  W dziewięciu naborach konkursowych dofinansowanych zostało 153 projekty na łączna kwotę 466 456 zł. W tegorocznej gali zaprezentowanych zostanie 26 projektów dofinansowanych w roku 2015. Ponadto w trakcie spotkania uhonorowani zostaną wszyscy darczyńcy wspierający ten program - m.in. samorządy Powiatu Drawskiego.
„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Wszystko na temat tego programu na stronie internetowej www.działajlokalnie.pl.
Poniżej infografika i krótki film o historii i idei tego już 15-letniego projektu.

czwartek, 21 stycznia 2016 14:07

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Dnia 22 grudnia 2015 roku w Złocieńcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”. W Sali Narad Urzędu Miejskiego zebrani przede wszystkim zatwierdzili uchwałą Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” wraz z załącznikami. W dniu 30 grudnia 2015 roku  nasza LSR została złożona w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłoszonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 7 października 2015 roku. Obecnie trwa procedura sprawdzania i oceny złożonych strategii przez Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie naszego województwa. O wynikach tej oceny poinformujemy niezwłocznie po jej zakończeniu. Strategia do wgladu w zakładce LSR (http://www.partnerstwodrawy.pl/lsr/item/61-lokalna-strategia-rozwoju.html). Walne Zebranie oprócz zatwierdzenia LSR  dokonało wyboru składu Rady LGD oraz zatwierdziło jej regulamin.

 

środa, 25 listopada 2015 21:36

Konkurs Ekologiczne Inicjatywy Obywatelskie.

Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy zaprasza do udziału w konkursie pod nazwą Ekologiczne inicjatywy obywatelskie wspólnym działaniem na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Celem konkursu jest wyłonienie i zrealizowanie przy zaangażowaniu społeczności lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich. Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w programie priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”. W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne (które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy dla danej inicjatywy), organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe. Zasady udziału w konkursie oraz sposób jego przeprowadzenia oraz wszelkie dokumenty do pobrania na stronie internetowej http://www.lotwokoldrawy.net/?p=2155,

Zapraszamy do udziału.

czwartek, 19 listopada 2015 13:07

Walne Zebranie Członków LGD

LOGO LGDPDLWW dniu 18 listopada 2015 roku w Pałacu Wedlów w Kaliszu Pomorskim odbyło  się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim". Spotkanie miało na celu wybór składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz przyjęcie nowego Statutu. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 ze 140 członków Stowarzyszenia. W wyborach tajnych Prezesem Stowarzyszenia na kolejna czteroletnią kadencję wybrano Krzysztofa Zacharzewskiego. Ponadto do Zarządu  zostali wybrani: Anna Arcimowicz, Janusz Bartczak, Konrad Fujarski, Andrzej Górski, Jacek Kozłowski, Edward Malicki, Piotr Pawlik i Andrzej Wojdyło.

wtorek, 13 października 2015 19:04

O programie Działaj Lokalnie

dzialaj lokalnieO Programie „Działaj Lokalnie”

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem tego programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy" jako organizacja grantowa realizuje program Działaj Lokalnie już od roku 2008 na terenie 6 gmin Powiatu Drawskiego: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo oraz Złocieniec.

Kto może się ubiegać o dotację?

O grant mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie gmin powiatu drawskiego.

„Działaj Lokalnie” decyzje o dofinansowaniu projektów podejmuje niezależna komisja grantowa. Dotacje przyznawane są organizacjom i grupom nieformalnym, które mają pomysł na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców. Na wybrane w konkursie projekty przekazywane są środki przez ODL czyli nasze Stowarzyszenie i nasi specjaliści czuwają  nad ich prawidłowym rozliczeniem.

Na jakie działania można otrzymać dotację?

Dotacje mogą być przeznaczone na projekty związane z pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program „Działaj Lokalnie” to już około 4000 zrealizowanych projektów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy przedstawione są na stronie www.dzialajlokalnie.pl . Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą zostać zastosowane w każdej polskiej gminie.

Działania te powinny dotyczyć projektów zorientowanych na budowanie dobra wspólnego, powinny zakładać także współpracę z różnymi partnerami lokalnymi i wolontariuszami.

wtorek, 13 października 2015 13:47

Sprawozdanie finans. za 2014

Logo PartnerstwoDrawyStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy z siedzibą w Złocieńcu kontynuuje prace nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Obszar LSR obejmować będzie również obszar działania w latach 2007-2013 Stowarzyszenia Lider Wałecki. Analizie poddano kluczowe obszary funkcjonowania LGD, a mianowicie gospodarkę i sferę społeczną, ale także dziedzictwo kulturowe, środowisko, turystykę. W pierwszej kolejności zestawiono najważniejsze silne i słabe strony obszaru. Są to czynniki o charakterze wewnętrznym. Są one zależne od poczynań społeczności lokalnej, przedsiębiorców i rybaków oraz władz gminnych. Szanse i zagrożenia są to tymczasem czynniki zewnętrzne wpływające pozytywnie lub negatywnie na rozwój obszaru LSR, na które mamy znikomy wpływ lub też nie posiadamy go w ogóle.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie internetowej służącej ocenie ANALIZY SWOT dla obszaru LSR 2014-2020.

 

Link do ankiety: http://moje-ankiety.pl/respond-79947.html

 

Dziękujemy.

piątek, 09 października 2015 12:08

Projekty 2010 - 2015

Stowarzszenie LGD "Partnerstwo Drawy" jako organizacja grantowa realizuje program Działaj Lokalnie już od roku 2008 na terenie 6 gmin Powiatu Drawskiego: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo oraz Złocieniec.

Dotychczas w 9 naborach konkursowych dofinansowanych zostało ponad 230 projektów. Baza zrealizowanych projektów w konkursach ogłaszanych przez nasze Stowarzyszenie znajduje się na stronie programu: http://www.dzialajlokalnie.pl/projekty/lista.html.

Zachecamy do zapoznania się z tymi projektami jako bazą dobrych praktyk, które mogą być inspiracją dla wszystkich naszych potencjalnych beneficjentów.

 Poniżej przedstawiamy listy rankingowe z trzech ostatnich naborów konkursowych w  latach 2013, 2014 i 2015. 

 dl

 

 

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy przeprowadziło serię spotkań konsultacyjnych ze mieszkańcami gmin członków LGD. Spotkania, na które zaproszeni zostali przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, samorządowcy i lokalni liderzy odbyły się we wszystkich 11 gminach w dniach od 17 do 29 września b.r. Konsultacje społeczne przeprowadzone były na obszarze planowanym do objęcia LSR przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”, na potrzeby tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Obszar ten tworzą gminy: Kalisz Pomorski, Drawno, Złocieniec, Czaplinek, Wierzchowo, Ostrowice, Drawsko Pomorskie, Tuczno, Wałcz, Mirosławiec i Człopa. Spotkania prowadzili doświadczeni  pracownicy LGD „Partnerstwo Drawy” oraz LGD „Lider Wałecki” którzy realizowali program Leader PROW w latach 2007-2013. W trakcie 11 spotkań zebranym przedstawione zostały krótkie sprawozdanie z realizacji PROW w latach 2007 -2013 oraz najważniejsze założenia tego programu na lata 2014-2020. Główne części tych spotkania poświęcone były analizie słabych i mocnych stron poszczególnych regionów-gmin LGD oraz wyszukiwaniu szans dla rozwoju i zagrożeń, jakie mogą pojawić się w najbliższych latach.

Wszystkich mieszkańców naszego obszaru którzy nie wzięli udziału a spotkaniach, a chcieliby wyrazić swoje opinie, propozycje lub
uwagi dotyczące tworzenia LSR na lata 2014-2020
serdecznie zapraszamy do naszego biura w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 6, codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 14.00 (tel. 94 372 03 25).

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo