LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

Marek Zyśk

Marek Zyśk

poniedziałek, 08 lipca 2019 14:11

Sprawozdanie finansowe za 2018

piątek, 28 września 2018 07:17

Procedura obsługi operacji grantowych

środa, 13 sierpnia 2014 00:00

Sprawozdanie finans. za 2013

środa, 13 sierpnia 2014 00:00

Sprawozdanie finans. za 2012

środa, 13 sierpnia 2014 00:00

Sprawozdanie finans. za 2011

wtorek, 28 stycznia 2014 12:02

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

W związku z zakończeniem dofinansowania periodyka społeczno – informacyjnego „ECHA ZNAD DRAWY i GWDY", którego inicjatorem powstania była Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy", informuję że od 31 grudnia 2013 roku zamykamy dofinansowanie miesięcznika i tym samym tracimy wpływ na zawartość i jakość materiału w nim zawartego.
Równocześnie liczymy, że linia programowa „ECHA" zostanie utrzymana w kierunku optymistyczno – informacyjnym oraz stanowić będzie zbiór ciekawych i przydatnych artykułów na temat życia codziennego i aktywności mieszkańców Pojezierza Drawskiego i Szczecineckiego.

Krzysztof Zacharzewski
Prezes LGD „Partnerstwo Drawy"

prowZapraszamy na szkolenia z zakresu prawidłowego rozliczania wniosków dla beneficjentów działania „Małe Projekty"
Zakres tematyczny szkoleń:
- Sporządzenie wniosku o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów;
- Prawidłowe przygotowanie dokumentów finansowych i merytorycznych;
- Przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji operacji;
- Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność.

wtorek, 26 listopada 2013 11:25

Uwarunkowania przestrzenne

Obszar Lokalnej Grupy Działania
Obszar LSR w okresie programowania 2014-2020 tworzy jedenaście sąsiadujących ze sobą gmin woj. zachodniopomorskiego, powiatu drawskiego: gm. Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo, Złocieniec; powiatu wałeckiego: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Walcz oraz powiatu choszczeńskiego: gm. Drawno. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie danych GUS liczba ludności zamieszkującej obszar LSR wynosiła 92 005 osoby. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspólne działanie na rzecz szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich swojego regionu. W dniu 18 listopada 2015 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków gdzie dokonano przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenie Lider Wałecki z Wałcza i zmieniono nazwę stowarzyszenia na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”. Proces budowania partnerstwa, który doprowadził do powołania LGD miał wiele etapów i był realizowany z bezpośrednim udziałem mieszkańców gmin wchodzących w skład stowarzyszenia. Zmiana nazwy była wynikiem wstąpienia jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia "Lider Wałecki" z Wałcza, wdrażającego w okresie programowania 2007-2013 Lokalną Strategię Rozwoju na obszarze woj. zachodniopomorskiego, gmin powiatu wałeckiego: Wałcz, Mirosławiec, Tuczno, Człopa. Liczba ludności objęta Lokalną Strategią Rozwoju LGD Lider Wałecki wynosiła 28 tys. mieszkańców i nie spełniała wymaganego minimum określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zgodnie z którym wyboru LSR w okresie programowania 2014-2020 dokonuje się spośród LSR obejmujących obszar zamieszkały przez nie mniej niż 30 tys. mieszkańców. Członkami zwyczajnymi LGD zostały również gmina wiejska Wałcz oraz gminy miejsko-wiejskie Mirosławiec, Tuczno i Człopa z powiatu wałeckiego. Obszar LSR obejmuje obszary spójne przestrzennie 346 196 ha, 359 miejscowości i 172 sołectwa, położony w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, gminy należące do powiatu drawskiego, wałeckiego i choszczeńskiego. Obszar LSR w okresie programowania 2014-2020 uległ zmianie w stosunku do okresu programowania 2007-2013. Gminy wchodzące w skład LGD wskazują na spójność geograficzną, przyrodniczą, historyczną i kulturową. Gminy – Wałcz, Człopa i Drawno z powiatów wałeckiego i choszczeńskiego graniczą bezpośrednio z woj. wielkopolskim i woj. lubuskim. Obszar LSR nie obejmuje gminy miejskiej Wałcz, która z uwagi na liczbę mieszkańców przekraczającą 30 tys. nie spełnia warunków określonych dla „obszaru wiejskiego”, zgodnie z zapisami PROW 2014-2020.

wtorek, 26 listopada 2013 11:10

Uwarunkowania kulturowe

Wielokulturowość

W 1945 r., po drugiej wojnie światowej, niemiecka ludność regionu została wysiedlona, a tereny te zamieszkali Polacy z wielu regionów, w tym z wielokulturowych Kresów Wschodnich, a także Ukraińcy przesiedleni w ramach akcji „W”.

Złożoność problematyki nawarstwiania się i przenikania tradycji i kultur na obszarze LGD powoduje, że można go uznać za region modelowy historycznej wielokulturowości, w dziejach którego da się obserwować wielorakie zjawiska z nią związane, jak też badać ich wpływ na współczesną tożsamość regionu, w tym na konkretne zachowania społeczne i preferencje polityczne.

Strona 1 z 5

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo