LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

czwartek, 04 lipca 2013 02:00

Z misją w regionie!

Napisał

Nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy" może pochwalić się bilbordem reklamowym, który można podziwiać z drogi krajowej nr 20 zaraz za Śmiadowem w kierunku na Szczecinek. Serdecznie dziękujemy Panu Kamilowi Lisowi, członkowi naszego Stowarzyszenia za udostępnienie bilbordu na naszą promocję.

prowUWAGA !
Nowy formularz wniosku o przyznanie pomocy dla działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi".

wtorek, 16 lipca 2013 02:00

Konkurs Działaj Lokalnie rozstrzygnięty!

Napisał

dzialaj lokalnieW dniu 15.07.2013 odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej programu Działaj Lokalnie. Podczas naboru wniosków w dniach 20.05 do 20.06.2013 wpłynęło 40 wniosków z czego 39 wniosków spełniło kryteria formalne. W wyniku oceny Komisji do dofinansowania zostało wybranych 24 wnioski na łączną kwotę 66.400,70zł. W najbliższym czasie skontaktujemy się z grantobiorcami w celu dopełnienia formalności.

piątek, 19 lipca 2013 02:00

Ocena wniosków złożonych w VIII naborze

Napisał

leaderInformujemy, iż w dniu 30 i 31 lipca 2013 roku od godz. 10.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy" w Złocieńcu przy ulicy Stary Rynek 6 odbędzie się posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Drawy poświęcone ocenie wnisków złozonych w VIII Naborze.

czwartek, 01 sierpnia 2013 12:08

Wyniki oceny VIII naboru wniosków

Napisał

leaderW dniach od 30 do 31 maja 2013 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy" odbyło się posiedzenie Rady LGD w całości poświecone ocenie wniosków złożonych w VIII naborze. Przedstawiamy listy rankingowe utworzone w wyniku tej oceny. Każdy z wnioskodawców otrzyma listownie informację o wynikach oceny złożonego przez siebie wniosku. Od tej decyzji wnioskodawcom przysługuje odwołanie.

piątek, 09 sierpnia 2013 11:45

Interpretacje

Napisał

interpretacje

piątek, 09 sierpnia 2013 11:45

Odnowa i rozwój wsi

Napisał
FORMULARZE WNIOSKÓW
Wszystkie wersje formularzy wniosków, zarówno aktualne jak i obowiązujące w poprzednich naborach, można pobrać bezpośredni ze strony ARiMR.
Przejdź do strony z formularzami wniosków

 

Celem działania „Odnowa i Rozwój Wsi” jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. Działanie Odnowa i rozwój wsi wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Informacje dotyczące przyznawania funduszy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Refundacja poniesionych wydatków wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość wsparcia dla jednej operacji nie może być wyższa niż 500 000 zł i niższa niż 25 000 zł. Limit wysokości pomocy dla jednej miejscowości w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł.
Pomoc jest przyznawana na  operacje realizowane w miejscowościach należących do:
a)    Gminy wiejskiej
b)    Gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tyś. mieszkańców
c)    Gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców Beneficjentem operacji „Odnowa i Rozwój Wsi” może być: a)    Gmina
b)    Instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego
c)    Kościół lub inny związek wyznaniowy
d)    Organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Koszty podlegające refundacji w ramach „Odnowy i rozwoju wsi”: a)    Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno – kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków
b)    Budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji przeznaczonych do użytku publicznego
c)    Zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów
d)    Koszty związane z kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego
e)    Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku
f)    Budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej
g)    Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości
h)    Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne, oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci
i)    Zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne
j)    Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn
k)    Odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w zabytkowych budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków
l)    Wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie w zakresie koniecznym do realizacji operacji wyżej wymienionych
m)    Zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich
n)    Zakup sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji
o)    Koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowanie i realizacją operacji

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)(Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty ogólne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych. Obejmują one koszty związane z:
1.    Przygotowaniem dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
a)    Kosztorysów
b)    Projektów architektonicznych lub budowlanych
c)    Ocen lub raportów oddziaływania na środowisko
d)    Dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej
e)    Wpisów i wyrysów z katastru nieruchomości
f)    Usług geodezyjno – kartograficznych
g)    Usług rzeczoznawcy majątkowego

piątek, 09 sierpnia 2013 11:44

Akty prawne

Napisał
Poniżej znajdą Państwo aktualne akty prawa wspólnotowego oraz krajowego dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 

LEGISLACJA WSPÓLNOTOWA (AKTY OGÓLNE)
 
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej
 
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
 
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1320/2005 z dnia 5 września 2005 r. ustanawiające zasady przejścia do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005
 
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
 
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
 
 
DZIAŁANIE: "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220)
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. (tekst jednolity) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 65, poz. 417)
 
 
DZIAŁANIE: "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW"
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 883)
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 402)
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
 
DZIAŁANIE: "RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ"
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442)
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 85, poz. 915)
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.z 2010 r. Nr 129, poz. 867)
 
 
DZIAŁANIE: "WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" - MAŁE PROJEKTY
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 8 LIPCA 2008 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013
 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 27 KWIETNIA 2009 R. ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013
piątek, 09 sierpnia 2013 09:56

Harmonogram naborów

Napisane przez

Harmonogram

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo