LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 29 października 2013 07:44

Plan Pracy Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy"

Napisał

Plan komunikacji

Cel ogólny Planu Komunikacji

Celem ogólnym Planu Komunikacji LGD ze społecznością lokalną jest wspieranie realizacji celów LSR poprzez zachęcenie mieszkańców obszaru LGD w tym potencjalnych beneficjentów do korzystania ze środków wsparcia programów PROW 2014-2020 i PO Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz upowszechnianie efektów wykorzystania funduszy unijnych kierowanych na obszar LSR.

Cele szczegółowe Planu Komunikacji

Cel ogólny Planu Komunikacji realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

1)   Informowanie i wsparcie beneficjentów w zakresie pozyskiwania środków w ramach LSR oraz doradztwo w procesie realizacji projektów

2)   Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej z uwzględnieniem jej trójsektorowości w celu efektywnego wdrożenia LSR, w tym sektora rybackiego

3)   Budowanie pozytywnego wizerunku LSR wśród mieszkańców obszaru poprzez informowanie ich o możliwościach dofinansowania oraz o już zrealizowanych w ramach lokalnej strategii projektach i bezpośrednich korzyściach wynikających z ich realizacji

Realizacja celu ogólnego Planu Komunikacji (PK) wynika z obowiązku nałożonego na LGD zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1303/2013. Do zadań LGD należy rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania operacji, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami. W tym zakresie zadaniem LGD będzie rozpowszechnianie informacji o możliwościach wsparcia przewidzianych w LGD wśród potencjalnych beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w zakresie określonym w LSR. Planowane działania mają wzbudzić zainteresowanie oraz zachęcić potencjalnych beneficjentów do aplikowania o środki. Zwiększy to liczbę zrealizowanych projektów finansowanych ze środków dostępnych w LSR co wzmocnić konkurencyjność i atrakcyjność LGD i pozwoli zrealizować cele przyjęte w LSR. Celem działań PK będzie również oddziaływanie na postawy społeczne, związane z obszarem LSR i budowanie pozytywnego wizerunku tego terenu jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym związanej z sektorem rybołówstwa. Cele PK LGD zostały wypracowane partycypacyjnie przez członków LGD podczas szkolenia zorganizowanego w dniach 23-24 lipca 2015 r. w Zagrodzie Żubrzej w Jabłonowie k/Mirosławca oraz podczas konsultacji społecznych ze społecznością rybacka, które miały miejsce w dniu 18 września 2015 r. w Złocieńcu. Przesłanką do wyboru celów szczegółowych PK była analiza wniosków wynikających z badań ewaluacyjnych LSR 2007-2013, oceny własnej efektywności i skuteczności realizowanych działań informacyjno-promocyjnych i doradczych w okresie programowania 2007-2013[1]. Na konieczność zaplanowana właściwego doradztwa świadczonego przez LGD na rzecz wnioskodawców oraz badania skuteczności prowadzonej kampanii informacyjno-promocyjnej w  zakresie rozpowszechniania informacji na temat osi Leader wskazywał raport NIK Wykorzystanie środków publicznych na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich 2007–2013, Warszawa 2015.

 

 

Czytany 7915 razy Ostatnio zmieniany piątek, 08 grudnia 2017 11:59

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo