LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

piątek, 09 sierpnia 2013 09:56

Harmonogram naborów

Napisane przez

Harmonogram

piątek, 09 sierpnia 2013 09:55

Różnicowanie

Napisane przez

Wszystkie wersje formularzy wniosków, zarówno aktualne jak i obowiązujące w poprzednich naborach, można pobrać bezpośredni ze strony ARiMR.
Przejdź do strony z formularzami wniosków

Celem działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" jest podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.
Beneficjentem operacji „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" może być:

- osobnik fizyczny, rolnik, małżonek rolnika lub domownik – w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która m.in.:
a) Jest obywatelem państwa członkowskiego UE
b) Posiada miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej, albo
- gminy miejsko – wiejskiej (z wyłączeniem miejscowości > 20 tyś. mieszkańców), lub
- gminy miejskiej ( z wyłączeniem miejscowości > 20 tyś. mieszkańców
c) Jest pełnoletnia i nieukończyła 60 roku życia
d) W roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy uzyskała płatności bezpośrednie
e) Nie wystąpiła o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej
f) Jest nieprzerwalnie ubezpieczona w pełnym zakresie na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
g) Nie zamierza realizować operacji jako wspólnik spółki cywilnej
Informacje dotyczące przyznawania funduszy w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej".
Refundacja poniesionych wydatków wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość wsparcia w okresie realizacji programu wynosi 100 000 PLN dla jednego beneficjenta w okresie realizacji programu.

Zakres pomocy dotyczący „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej"

Pomoc jest przyznawana na operacje obejmujące inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności w zakresie:
a) Określonym w załączniku do rozporządzenia
b) Wynajmowania pokoi oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym
c) Wytwarzania produktów energetycznych z biomasy

Kryteria dostępu w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej"

Pomoc może być przyznana jeżeli projekt:
a) Spełnia wymagania określone w Programie oraz wynikające z obowiązujących przepisów prawa
b) Jest uzasadniona ekonomicznie
c) Jest realizowany na obszarze wiejskim (+ miasta liczące mniej niż 5 tys. mieszkańców), wpływa na zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej lub turystów albo stwarza możliwości zatrudnienia dla ludności wiejskiej w danym regionie
d) Nie jest finansowany z udziałem innych środków publicznych
e) Jego realizacja nie została rozpoczęta przed dniem zawarcia umowy
f) Obejmuje koszty mogące podlegać refundacji

Koszty podlegające refundacji w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej":

a) Koszty budowy, przebudowy lub remontu i modernizacji niemieszkalnych obiektów budowlanych + koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki
b) Koszty nadbudowy, przebudowy lub remontu i modernizacji istniejących mieszkalnych obiektów budowlanych + koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki
c) Zagospodarowania terenu
d) Zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu, zakupu, sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu działalności
e) Zakupu środków transportu
f) Koszty ogólne – bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją projektu (max 10% pozostałych Kosztów Kwalifikowanych)

Koszty ogólne:
a) Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
- kosztorysów
- projektów architektonicznych lub budowlanych
- ocen lub raportów oddziaływań na środowisko
- dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej
- wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości
- projektów technologicznych
b) Opłat za patenty lub licencje
c) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi

Koszty niekwalifikowane:
a) podatek od wartości dodanej (VAT)
b) zakup rzeczy używanych
c) opłaty ubezpieczeniowe

środa, 07 sierpnia 2013 11:22

Mikroprzedsiębiorstwa

Napisane przez
FORMULARZE WNIOSKÓW
Wszystkie wersje formularzy wniosków, zarówno aktualne jak i obowiązujące w poprzednich naborach, można pobrać bezpośredni ze strony ARiMR.
Przejdź do strony z formularzami wniosków


Celem działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich oraz rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich
Beneficjentem operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” może być: 1.    Osoba fizyczna
- podejmuje (nie był wpisany do ewidencji w okresie ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku) lub wykonuje działalność jako mikroprzedsiębiorca
- obywatel Unii Europejskiej
- pełnoletnia do 60 roku życia
- nie podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie
- posiada miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim (miejscowości do 5 tys. lub 20 tys. mieszkańców
- nie  uzyskała pomocy w ramach Programu „Kapitał Ludzki 2007 – 2013” działanie: „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienie” w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku
- nie podlega wykluczeniu.
2.    Osoba prawna oraz spółka prawa handlowego nie posiadająca osobowości prawnej
- podejmuje lub wykonuje działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca
- nie uzyskała pomocy w ramach programu „Kapitał Ludzki 2007 – 2013”, działanie: „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienie” w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku
-  nie podlega wykluczeniu
- jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS
- ma siedzibę lub oddział na obszarze wiejskim (miejscowości do 20 tys. mieszkańców)
Wspólnicy spółki cywilnej – wymagania dla każdego wspólnika Zakres pomocy dotyczący „Tworzenie i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” Pomoc jest przyznawana na operacje obejmujące inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności w zakresie:
a)    Określonym w załączniku do rozporządzenia (kody PKD), podlegającą przepisom o swobodzie działalności gospodarczej lub przepisom o systemie oświaty
b)    Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy
- uzasadnione ekonomiczne, w tym pod względem kosztów
- zapewniające osiągnięcie i zachowanie celu działania
- nie jest finansowana z innych środków publicznych
- nieruchomości, na których realizowana jest operacja położone są na obszarach wiejskich
- które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku – poza kosztami ogólnymi
- obejmujące koszty mogące podlegać refundacji
- o planowanej wysokości kosztów kwalifikowanych minimum 20 tys. zł Informacje dotyczące przyznawania funduszy w ramach „Tworzenie i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” Refundacja poniesionych wydatków wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość wsparcia w okresie realizacji programu wynosi 300 000 PLN.
Wysokość wsparcia uzależniona jest od liczby utworzonych miejsc pracy:
a)    1 miejsce pracy = max 100 000 PLN (dopuszczalne jest samozatrudnienie)
b)    2 miejsca pracy = max 200 000 PLN
c)    3 miejsca pracy = max 300 000 PLN
Utworzone stanowisko należy utrzymać w okresie 2 lat od otrzymania płatności. Koszty podlegające refundacji w ramach „Tworzenie i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”:
a)    koszt budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z instalacją techniczną + koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych.
b)    Koszty nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących mieszkalnych obiektów budowlanych + koszty rozbiórki i utylizacji
c)    Zagospodarowanie terenu
d)    Zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia sprzętu
e)    Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu działalności
f)    Zakupu środków transportu (warunkowo)
g)    rat leasingu (cena netto)
h)    koszty ogólne – bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją projektu (max 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych) Koszty ogólne:
a)    przygotowanie dokumentacji technicznej operacji w szczególności:
- kosztorysów
- projektów architektonicznych lub budowlanych
- ocen lub raportów oddziaływania na środowisko
- dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej
- wpisów i wyrysów z katastru nieruchomości
- projektów technologicznych
b)    opłat za patenty lub licencje
c)    sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi Koszty niekwalifikowane:
a)    podatek od wartości dodanej (VAT)
b)    zakup rzeczy używanych
c)    nabycie nieruchomości

środa, 07 sierpnia 2013 11:21

Małe Projekty

Napisane przez
FORMULARZE WNIOSKÓW
Wszystkie wersje formularzy wniosków, zarówno aktualne jak i obowiązujące w poprzednich naborach, można pobrać bezpośredni ze strony ARiMR.
Przejdź do strony z formularzami wniosków o przyznanie pomocy
Przejdź do strony z formularzami wniosków o płatność


Małe Projekty to operacje, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach osi 3 PROW 2007 – 2013, jednak przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, czyli poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze LGD. Wyróżnikiem „Małych Projektów” jest fakt, iż wartość projektu może wynosić od 4500 zł do 100 000 zł oraz może być realizowane przez tradycyjne stowarzyszenia oraz osoby prywatne.
Beneficjentem „Małych projektów” może być:
1. Osoba fizyczna, która:
a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
b) Jest pełnoletnia
c) Posiada miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju zwaną dalej „LSR”, lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze albo;
2. Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną:
a) Działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, lub
b) Utworzonym na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacjom albo stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.
3. Osoby prawne: stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, fundacje, instytucje kultury – jednostki JST utworzone na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wspólnoty gruntowe – ustawa z 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, uczniowskie kluby sportowe,
4. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: wspólnoty mieszkaniowe, spółki jawne, spółki partnerskie, komandytowe, komandytowo – akcyjne, akcyjne w organizacji, z o. o. w organizacji, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych)
5. Z pomocy nie mogą skorzystać: szkoły publiczne, parki narodowe i krajobrazowe, KGW nierejestrowe, OSP nierejestrowe, sołectwa. Informacje dotyczące przyznawania funduszy w ramach „Małych Projektów”
1.Pomoc na „Małe Projekty” przyznaje się w formie refundacji części kosztów niezbędnych do realizacji małego projektu (do 80% kosztów kwalifikowanych).
2.Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty ogólne nieprzekraczające 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych.
3.Do kosztów kwalifikowanych małych projektów zalicza się także:
- podatek od towarów i usług (VAT)
- wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, nie więcej niż 30% całkowitych kosztów kwalifikowanych
4.W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowanych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie wcześniej niż w dniu w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.
5.Jeżeli mały projekt dotyczący inwestycji jest realizowany także poza obszarem objętym w LSR, koszty poniesione poza tym obszarem nie są kosztami kwalifikowanymi małych projektów.
6.Limit pomocy na jednego beneficjenta, wynosi 100 tys. złotych, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 tys. złotych. Zakres realizacji Małych Projektów
1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:
a) udostępnienie urządzeń i sprzętu z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie
b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy
c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów
d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich
2. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:
a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych
b) promocję lokalnej przedsiębiorczości
c) remont połączony z modernizacją lub wyposażeniem istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących uch funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów
3. Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:
a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR
b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej.
4) Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000
5) Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:
a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków.
b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funckę
c) kultywowanie
- miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów
- języka regionalnego i gwary
- tradycyjnych zawodów i rzemiosła
d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
6. Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalnej dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej "produktami lub usługami lokalnymi", albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:
a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych
b) promocję produktów lub usług lokalnych
c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych.
e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych
f) badania rynku produktów lub usług lokalnych
- z wyłączeniem działalności rolniczej
7. Wykorzystywanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

środa, 07 sierpnia 2013 11:19

Wprowadzenie do Leadera

Napisane przez

Celem osi 4 Leader jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem.
W dłuższej perspektywie czasowej realizacja osi 4 przyczyni się do osiągnięcia celów osi 3.
Lokalne podejście powiązane z określonym obszarem, wpływa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania.
Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.
Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR.
Aby lokalna społeczność mogła skorzystać z dobrodziejstw podejścia Leader, na danym obszarze musi funkcjonować LGD wybrana przez Samorząd Województwa do realizacji opracowanej przez nią LSR. Na poziomie decyzyjnym LGD co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju.

piątek, 01 czerwca 2012 02:00

Nabór V

Napisane przez

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje

o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz dla „Małych Projektów” , tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków: od 20 czerwca 2012 r. do 4 lipca 2012 r.

Miejsce składania wniosków:
Adres tymczasowy: Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu, ul. Wolności nr-8, 78-520 Złocieniec (I piętro Banku PKO BP); od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD. Wnioski powinny znajdować się w skoroszytach.
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 500.000 zł

Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiebiorstw: 1.000.000zł

Odnowa i rozwój wsi: 1.000.000

Małe projekty: 2.000.000 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

  • Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy”: www.partnerstwodrawy.org

  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl

  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - www.arimr.gov.pl.

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu.

Pytania można kierować również na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: (94) 37-20-325 i (94) 37-20-334.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przez LGD:

warunkiem wyboru operacji do dofinansowania jest uzyskanie w ramach oceny Rady minimum wymagalności, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji – limit ten wynosi 20% maksymalnej sumy punktów dla tego działania”.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu w ramach działania „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” przez LGD:

warunkiem wyboru operacji do dofinansowania jest uzyskanie w ramach oceny Rady minimum wymagalności, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji – limit ten wynosi 20% maksymalnej sumy punktów dla tego działania”.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” przez LGD:

warunkiem wyboru operacji do dofinansowania jest uzyskanie w ramach oceny Rady minimum wymagalności, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji – limit ten wynosi 20% maksymalnej sumy punktów dla tego działania”.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu w ramach działania „Małe projekty” przez LGD:

warunkiem wyboru operacji do dofinansowania jest uzyskanie w ramach oceny Rady minimum wymagalności, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji – limit ten wynosi 20% maksymalnej sumy punktów dla tego działania”.

POBIERZ DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU

Uwaga!
Edytowalny formularz wniosku na "Małe projekty" jest dostępny tylko w formacie PDF. Do jego edycji należy użyć programu Adobe Reader w wersji 9 lub nowszej. Dla starszych systemów operacyjnych oraz komputerów o słabszych parametrach zalecamy użycia starszej wersji oprogramowania - Adobe Reader 9.4. W przypadku użycia najnowszej wersji 10 wniosek może się nie otworzyć lub czas otwierania pliku może się znacząco wydłużyć (nawet do kilku minut). Odpowiednią wersję można pobrać za darmo ze strony producenta: http://get.adobe.com/reader/otherversions/ Formularze wniosków na pozostałe działania występują zarówno w wersji PDF jak i Excel.
środa, 10 października 2012 10:23

Nabór VI

Napisane przez

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
„Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”,
„Odnowa i rozwój wsi”
„Małych Projektów” ,
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków: od 22 października 2012 r. do 9 listopada 2012 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec; od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i dwóch egzemplarzach wersji elektronicznej na płycie CD. Wnioski powinny znajdować się w skoroszytach.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Szczegóły ogłoszenia oraz wszelkie dokumenty w plikach do pobrania poniżej.

czwartek, 29 marca 2012 02:00

Nabór VII

Napisane przez
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje

o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz dla „Małych Projektów” , tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków: od 19 kwietnia 2013 r. do 06 maja 2013 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec; od poniedziałku do piątku w godzinach od  8:00 do 15:00.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i dwóch egzemplarzach wersji elektronicznej na płycie CD. Wnioski powinny znajdować się w skoroszytach.
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 200.984,00 zł.

Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiebiorstw: 539.271,87zł.

Odnowa i rozwój wsi: 400.000,00 zł.

Małe projekty: 1.500.000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

  • Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy”: www.partnerstwodrawy.org
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - www.arimr.gov.pl.

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu.

Pytania można kierować również na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                          lub telefonicznie: (94) 37-20-325 i (94) 37-20-334.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przez LGD:

warunkiem wyboru operacji do dofinansowania jest uzyskanie w ramach oceny Rady minimum wymagalności, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji – limit ten wynosi 20% maksymalnej sumy punktów dla tego działania”.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu w ramach działania „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” przez LGD:

warunkiem wyboru operacji do dofinansowania jest uzyskanie w ramach oceny Rady minimum wymagalności, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji – limit ten wynosi 20% maksymalnej sumy punktów dla tego działania”.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” przez LGD:

warunkiem wyboru operacji do dofinansowania jest uzyskanie w ramach oceny Rady minimum wymagalności, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji – limit ten wynosi 20% maksymalnej sumy punktów dla tego działania”.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu w ramach działania „Małe projekty” przez LGD:

warunkiem wyboru operacji do dofinansowania jest uzyskanie w ramach oceny Rady minimum wymagalności, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji – limit ten wynosi 20% maksymalnej sumy punktów dla tego działania”. ______________________________________________________________________ Opis skrótów użytych w załącznikach: MP - Małe Projekty
OiRW - Odnowa i Rozwój Wsi
RwKDN - Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej
TiRM - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

UWAGA

Zmiana 2 załączników w Małych Projektach.
Prosimy o ponowne pobranie:
MP - Wniosek o przyznanie pomocy wopp_413_MP-7z.pdf
MP - Instrukcja wypełniania wniosku.pdf

wtorek, 25 czerwca 2013 02:00

Nabór VIII

Napisane przez
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje
o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy"
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"  w zakresie operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" i „Małe Projekty" , tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków:
od 12 lipca 2013 r. do 26 lipca 2013 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy" w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec; od poniedziałku do piątku w godzinach od  8:00 do 15:00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i dwóch egzemplarzach wersji elektronicznej na płycie CD. Wnioski powinny znajdować się w skoroszytach.
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie:
Odnowa i rozwój wsi: 1.242.670,00zł
Małe projekty: 421.743,88 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru
w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
  • Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy": www.partnerstwodrawy.org
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - www.arimr.gov.pl.
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy" w Złocieńcu. Pytania można kierować również na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: (94) 37-20-325 i (94) 37-20-334.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" przez LGD:
warunkiem wyboru operacji do dofinansowania jest uzyskanie w ramach oceny Rady minimum wymagalności, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji – limit ten wynosi 20% maksymalnej sumy punktów dla tego działania".
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu w ramach działania „Małe projekty" przez LGD:
warunkiem wyboru operacji do dofinansowania jest uzyskanie w ramach oceny Rady minimum wymagalności, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji – limit ten wynosi 20% maksymalnej sumy punktów dla tego działania".


Opis skrótów użytych w załącznikach:
MP - Małe Projekty
OiRW - Odnowa i Rozwój Wsi

UWAGA !
Nowy formularz wniosku o przyznanie pomocy dla działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi".
Prosimy pobrać aktualne wersje wniosków. (Pliki 9, 10, 11)
czwartek, 01 sierpnia 2013 12:12

Posiedzenie Rady LGD "Partnerstwo Drawy"

Napisał

leaderInformujemy, iz w dniu 13 sierpnia 2013 roku od godz. 10.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania" Partnerstwo Drawy" w Złociencu przy ulicy Stary Rynek 6 dobędzie się posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Drawy poświecone rozpatrzeniu odwołań od oceny wniosków w VIII naborze.

Strona 45 z 45

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo