LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

wtorek, 29 października 2013 04:54

Statut

Napisał

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
1)Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393);
2)Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.);
3)Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349);
4)Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.205, str.1) w zakresie jaki wynika z zasady zachowania trwałości projektów zrealizowanych w okresie programowania 2007-2013;
5)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L347/487 z 20 grudnia 2013 r.);
6)ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378);
7)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20 maja 2014 r.) oraz na podstawie przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia;
8)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r. ze zmianami) oraz na podstawie przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia;
9)Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1358);
oraz postanowień Statutu.

Załącznik do uchwały Zarządu

Stowarzyszenia  LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"

nr   1/12/2015 z dnia 18.12.2015r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA

Stowarzyszenia  LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny Biura Stowarzyszenia LGD „"Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"” z siedzibą  w Złocieńcu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady jego wewnętrznej organizacji i zakres działania Biura Stowarzyszenia.

§ 2

Regulamin organizacyjny Biura Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"

§ 3

1.Biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim”, zwane dalej Biurem ma swoją siedzibę przy ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec

2.Biuro jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00.

wtorek, 29 października 2013 04:48

Zarząd Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Drawy

Napisał

Skład Zarządu Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim":

 

Krzysztof Zacharzewski - Prezes Zarządu

Anna Korycka-Kozioł - Wiceprezes Zarządu

Janusz Bartczak - Wiceprezes Zarządu

Jacek Kozłowski - Skarbnik Zarządu

Anna Arcimowicz - Sekretarz Zarządu

Aldona Piaskowska - Członek Zarządu

Andrzej Chmielewski - Członek Zarządu

Konrad Fujarski -Członek Zarządu

Tomasz Łajczak - Członek Zarządu

środa, 18 września 2013 02:00

Program "Równać szanse"

Napisał

Równać
Szanse

piątek, 20 września 2013 02:00

Badamy wskaźniki

Napisane przez

leaderW związku z badaniem wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiet monitorujących operacje zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do biura LGD ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec.
(ankieta w załączniku)

czwartek, 04 lipca 2013 02:00

Z misją w regionie!

Napisał

Nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy" może pochwalić się bilbordem reklamowym, który można podziwiać z drogi krajowej nr 20 zaraz za Śmiadowem w kierunku na Szczecinek. Serdecznie dziękujemy Panu Kamilowi Lisowi, członkowi naszego Stowarzyszenia za udostępnienie bilbordu na naszą promocję.

prowUWAGA !
Nowy formularz wniosku o przyznanie pomocy dla działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi".

wtorek, 16 lipca 2013 02:00

Konkurs Działaj Lokalnie rozstrzygnięty!

Napisał

dzialaj lokalnieW dniu 15.07.2013 odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej programu Działaj Lokalnie. Podczas naboru wniosków w dniach 20.05 do 20.06.2013 wpłynęło 40 wniosków z czego 39 wniosków spełniło kryteria formalne. W wyniku oceny Komisji do dofinansowania zostało wybranych 24 wnioski na łączną kwotę 66.400,70zł. W najbliższym czasie skontaktujemy się z grantobiorcami w celu dopełnienia formalności.

piątek, 19 lipca 2013 02:00

Ocena wniosków złożonych w VIII naborze

Napisał

leaderInformujemy, iż w dniu 30 i 31 lipca 2013 roku od godz. 10.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy" w Złocieńcu przy ulicy Stary Rynek 6 odbędzie się posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Drawy poświęcone ocenie wnisków złozonych w VIII Naborze.

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo