LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

wtorek, 26 listopada 2013 11:32

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Napisane przez

W dniu 22 grudnia 2015 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim uchwałą nr 100/XII/2015 zatwierdziło Lokalna Strategie Rozwoju Stowarzyszenia na lata 2014-2020. 

wtorek, 26 listopada 2013 11:25

Uwarunkowania przestrzenne

Napisał

Obszar Lokalnej Grupy Działania
Obszar LSR w okresie programowania 2014-2020 tworzy jedenaście sąsiadujących ze sobą gmin woj. zachodniopomorskiego, powiatu drawskiego: gm. Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo, Złocieniec; powiatu wałeckiego: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Walcz oraz powiatu choszczeńskiego: gm. Drawno. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie danych GUS liczba ludności zamieszkującej obszar LSR wynosiła 92 005 osoby. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspólne działanie na rzecz szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich swojego regionu. W dniu 18 listopada 2015 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków gdzie dokonano przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenie Lider Wałecki z Wałcza i zmieniono nazwę stowarzyszenia na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”. Proces budowania partnerstwa, który doprowadził do powołania LGD miał wiele etapów i był realizowany z bezpośrednim udziałem mieszkańców gmin wchodzących w skład stowarzyszenia. Zmiana nazwy była wynikiem wstąpienia jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia "Lider Wałecki" z Wałcza, wdrażającego w okresie programowania 2007-2013 Lokalną Strategię Rozwoju na obszarze woj. zachodniopomorskiego, gmin powiatu wałeckiego: Wałcz, Mirosławiec, Tuczno, Człopa. Liczba ludności objęta Lokalną Strategią Rozwoju LGD Lider Wałecki wynosiła 28 tys. mieszkańców i nie spełniała wymaganego minimum określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zgodnie z którym wyboru LSR w okresie programowania 2014-2020 dokonuje się spośród LSR obejmujących obszar zamieszkały przez nie mniej niż 30 tys. mieszkańców. Członkami zwyczajnymi LGD zostały również gmina wiejska Wałcz oraz gminy miejsko-wiejskie Mirosławiec, Tuczno i Człopa z powiatu wałeckiego. Obszar LSR obejmuje obszary spójne przestrzennie 346 196 ha, 359 miejscowości i 172 sołectwa, położony w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, gminy należące do powiatu drawskiego, wałeckiego i choszczeńskiego. Obszar LSR w okresie programowania 2014-2020 uległ zmianie w stosunku do okresu programowania 2007-2013. Gminy wchodzące w skład LGD wskazują na spójność geograficzną, przyrodniczą, historyczną i kulturową. Gminy – Wałcz, Człopa i Drawno z powiatów wałeckiego i choszczeńskiego graniczą bezpośrednio z woj. wielkopolskim i woj. lubuskim. Obszar LSR nie obejmuje gminy miejskiej Wałcz, która z uwagi na liczbę mieszkańców przekraczającą 30 tys. nie spełnia warunków określonych dla „obszaru wiejskiego”, zgodnie z zapisami PROW 2014-2020.

wtorek, 26 listopada 2013 11:10

Uwarunkowania kulturowe

Napisał

Wielokulturowość

W 1945 r., po drugiej wojnie światowej, niemiecka ludność regionu została wysiedlona, a tereny te zamieszkali Polacy z wielu regionów, w tym z wielokulturowych Kresów Wschodnich, a także Ukraińcy przesiedleni w ramach akcji „W”.

Złożoność problematyki nawarstwiania się i przenikania tradycji i kultur na obszarze LGD powoduje, że można go uznać za region modelowy historycznej wielokulturowości, w dziejach którego da się obserwować wielorakie zjawiska z nią związane, jak też badać ich wpływ na współczesną tożsamość regionu, w tym na konkretne zachowania społeczne i preferencje polityczne.

wtorek, 26 listopada 2013 10:59

Rozwój turystyki kwalifikowanej

Napisał

Opis i uzasadnienie przedsięwzięcia


Turystyka kwalifikowana to najwyższa forma specjalizacji turystycznej. Uprawianie jej wymaga specjalnego przygotowania psychofizycznego, zahartowania na trudy, umiejętności zachowania się w środowisku naturalnym i w obiektach turystycznych, a w niektórych przypadkach potwierdzonej przez właściwe organizacje umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym, głównie lokomocyjnym (rowerem, żaglówką, nartami, sprzętem do nurkowania itp.). Turystykę kwalifikowaną uprawiać można indywidualnie i zespołowo, w grupach nieformalnych i zorganizowanych, niekiedy w połączeniu z elementami współzawodnictwa i sportu.

wtorek, 26 listopada 2013 10:56

Marka Pojezierza Drawskiego

Napisał

Opis i uzasadnienie przedsięwzięcia

„Pierwotnym źródłem wszelkiej tożsamości jest zawsze konkretne miejsce na ziemi. Nie wszystkim jest dany dar dziedzictwa. Nie wszyscy zdołali je zachować, nie wszędzie przetrwał zawieruchy dziejów i głupotę ludzką. Istnieją jednak przeogromne obszary amnezji – utraconej pamięci, którą można jeszcze przywrócić. Ci, którzy zrozumieją to pierwsi wygrają. Dobro dziedzictwa to bezcenny atut, który król Rynek potrafi docenić i nagrodzić. Zwłaszcza, jeśli stoi za nim praca, wyobraźnia, talent i upór kompetentnych entuzjastów. Bez wyrazistej tożsamości nikt nas nie rozpozna, nie odróżni, nie uzna za potrzebnych, nie będzie szanował, a więc nie wybierze, nie kupi. Siła tożsamości tworzy marki, siłą marek jest tożsamość. Dotyczy to wszystkich i wszystkiego: produktów, firm, branż, organizacji, narodów i państw ale przede wszystkim regionów, ziem, naszych „Małych Ojczyzn”. 
Mirosław A. Boruc

poniedziałek, 25 listopada 2013 15:00

Zapraszamy na konsultacje

Napisane przez

prowW związku z ogłoszonym IX naborem wniosków zapraszamy na konsultacje dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw", „Odnowa i rozwój wsi" oraz dla „Małych Projektów". Konsultacje odbędą się w każdej z gmin naszego Stowarzyszenia, poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań:

piątek, 22 listopada 2013 11:29

Informacja o IX naborze

Napisał
prowZarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje
o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy"
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"  w zakresie operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" i „Małe Projekty" , tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków:
od 9 grudnia 2013 r. do 30 grudnia 2013 r.
wtorek, 05 listopada 2013 00:00

Kolejne umowy podpisane !

Napisane przez

W dniu 04.11.2013 r. o godzinie 14:00 w Siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy „ w Złocieńcu odbyło się uroczyste podpisanie umów w obecności Marszałka Andrzeja Jakubowskiego. Podpisane zostały umowy na działania: „Odnowa i Rozwój Wsi" oraz „Małe Projekty" realizowane w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich złożone za pośrednictwem LGD „Partnerstwo Drawy". Łączna wartość podpisywanych w tym dniu projektów przyjętych do realizacji wynosi prawie 0,5 mln złotych, w tym dofinansowanie to kwota ponad 330 tys. złotych.

środa, 14 sierpnia 2013 00:00

Ostateczne wyniki VIII naboru wniosków

Napisał

leader2W dniu 13 sierpnia 2013 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy" odbyło się posiedzenie Rady LGD w poświęcone ocenie wniosków w stosunku do których wpłynęły odwołania złożone przez wnioskodawców. Poniżej przedstawiamy ostateczne listy rankingowe wniosków złożonych w VIII naborze. Każdy z wnioskodawców otrzyma listownie stosowną informację o ostatecznych wynikach oceny

środa, 21 sierpnia 2013 00:00

Droga przyjaźni.

Napisał

korektydrawsko b

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo