LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

piątek, 09 października 2015 12:08

Projekty 2010 - 2015

Napisane przez

Stowarzszenie LGD "Partnerstwo Drawy" jako organizacja grantowa realizuje program Działaj Lokalnie już od roku 2008 na terenie 6 gmin Powiatu Drawskiego: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo oraz Złocieniec.

Dotychczas w 9 naborach konkursowych dofinansowanych zostało ponad 230 projektów. Baza zrealizowanych projektów w konkursach ogłaszanych przez nasze Stowarzyszenie znajduje się na stronie programu: http://www.dzialajlokalnie.pl/projekty/lista.html.

Zachecamy do zapoznania się z tymi projektami jako bazą dobrych praktyk, które mogą być inspiracją dla wszystkich naszych potencjalnych beneficjentów.

 Poniżej przedstawiamy listy rankingowe z trzech ostatnich naborów konkursowych w  latach 2013, 2014 i 2015. 

 dl

 

 

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy przeprowadziło serię spotkań konsultacyjnych ze mieszkańcami gmin członków LGD. Spotkania, na które zaproszeni zostali przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, samorządowcy i lokalni liderzy odbyły się we wszystkich 11 gminach w dniach od 17 do 29 września b.r. Konsultacje społeczne przeprowadzone były na obszarze planowanym do objęcia LSR przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”, na potrzeby tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Obszar ten tworzą gminy: Kalisz Pomorski, Drawno, Złocieniec, Czaplinek, Wierzchowo, Ostrowice, Drawsko Pomorskie, Tuczno, Wałcz, Mirosławiec i Człopa. Spotkania prowadzili doświadczeni  pracownicy LGD „Partnerstwo Drawy” oraz LGD „Lider Wałecki” którzy realizowali program Leader PROW w latach 2007-2013. W trakcie 11 spotkań zebranym przedstawione zostały krótkie sprawozdanie z realizacji PROW w latach 2007 -2013 oraz najważniejsze założenia tego programu na lata 2014-2020. Główne części tych spotkania poświęcone były analizie słabych i mocnych stron poszczególnych regionów-gmin LGD oraz wyszukiwaniu szans dla rozwoju i zagrożeń, jakie mogą pojawić się w najbliższych latach.

Wszystkich mieszkańców naszego obszaru którzy nie wzięli udziału a spotkaniach, a chcieliby wyrazić swoje opinie, propozycje lub
uwagi dotyczące tworzenia LSR na lata 2014-2020
serdecznie zapraszamy do naszego biura w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 6, codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 14.00 (tel. 94 372 03 25).

środa, 30 września 2015 09:16

Wielkie sprzątanie Drawy 2015 – edukacja ekologiczna w praktyce

Napisane przez

Najdłuższą rzeką Pojezierza Drawskiego jest Drawa, którą należy zaliczyć do najpiękniejszych szlaków kajakowych. Polski. Drawa przepływa przez wiele jezior, a nad jej brzegami rozlokowały się miasta regionu; Czaplinek, Złocieniec, Drawsko Pomorskie i Drawno. Źródła znajdują się na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego, a w środkowym odcinku przepływa przez Drawieński Park Narodowy. Szlak kajakowy Drawy nosi imię Ks. Kardynała Karola Wojtyły. Wielki Polak, Papież Jan Paweł II w młodości kilkakrotnie uczestniczył w spływach Drawą i zawsze mile wspominał chwile spędzone nad Drawą. Atrakcyjność szlaku wynika z kilku czynników. Po pierwsze z czystości wody, po drugie ze zmiennego charakteru rzeki i po trzecie z walorów przyrodniczych. Płynąc Drawą mamy możliwość podziwiać niezmąconą przez cywilizację przyrodę i delektować się ciszą i spokojem. Szlak kajakowy Drawy zaczyna się na jeziorze Drawsko, a kończy przy ujściu Drawy do Noteci. Na przepłynięcie całej trasy potrzeba ok 10 dni w zależności od zaawansowania kajakarzy. Rzeką, szczególnie w okresie letnim płynie nieprzerwany ciąg kajakarzy, którzy bardzo chętnie i licznie spływają tym szlakiem. Tak intensywne wykorzystanie turystyczne rzeki niesie ze sobą kilka zagrożeń dla środowiska naturalnego. Turyści zakłócają spokój leśnym mieszkańcom, dlatego w okresie lęgowym niektóre odcinki są zamknięte dla kajakarzy. Największym jednak problemem są śmieci pozostawiane przez uczestników spływów. Szlak Drawy jest stosunkowo dobrze zagospodarowany. Bogata sieć pól namiotowych oraz miejsc rekreacyjnych, pozwala na zrzut śmieci w miejscach do tego przeznaczonych jednak nie wszyscy postępują zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

logo wfosigw

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR, zwany dalej „planem włączenia społeczności” Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” służyć będzie przygotowaniu LSR z udziałem lokalnej społeczności. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na obszarze planowanym do objęcia LSR przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”. Na potrzeby tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zapewnienia oddolnego charakteru dokumentu Stowarzyszenie zorganizuje po jednym spotkaniu na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR. Spotkania odbędą się przy udziale lokalnej społeczności, a ich tematyka będzie dotyczyła w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Spotkania odbywać się będą według terminów uwzględnionych w Harmonogramie konsultacji społecznych. W przygotowanie LSR zostaną zaangażowani przedstawiciele wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj.: sektora społecznego, gospodarczego, publicznego i mieszkańców.
Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii. Dodatkowo w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy obszaru planowanego do objęcia LSR będą mogli brać czynny udział w budowie LSR poprzez: składanie propozycji do analizy SWOT, celów LSR. Propozycje będą mogły być składane pocztą elektroniczną i zwykłą, a także bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia.

wizualizacja prownew

 

Dnia 8 września 2015 r., w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu została podpisana umowa w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" dla rozwoju lokalnego w zakresie inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Umowa została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Annę Mieczkowską - Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego , a Stowarzyszeniem LGD Partnerstwo Drawy , reprezentowanym przez Krzysztofa Zacharzewskiego - Prezesa Zarządu oraz Grażynę Dudkę - Wiceprezesa Zarządu. W spotkaniu uczestniczył Wójt gminy Wałcz Jan Matuszewski. Wysokość przyznanego wsparcia wynosi 135 tys zł. Kwota ta przeznaczona będzie na utrzymanie biura LGD w okresie przejściowym, które koncentruje się nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania czyli lata 2014-2020.

DSC 0003P1150119

wtorek, 01 września 2015 11:55

KONKURS "RÓWNAĆ SZANSE" !

Napisał

Szanowni Państwo !

26 sierpnia 2015r. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego !

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem jest rozwój u młodych ludzi (w wieku 13-19 lat, z miast i wsi do 20 tysięcy mieszkańców) umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

W konkursie o dotacje do 8 500 zł. na projekty minimum 6-mięsieczne ubiegać się mogą organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz grupy nieformalne dorosłych, które chcą założyć organizację pozarzadową z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Termin składania wniosków mija 5 listopada 2015 roku, do godz 12:00. Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz link do elektronicznego formularza znajdują sie na stronie www.rownacszanse.pl

Zachęcamy do wziecia udziału w konkursie !

Logo PAFW PRB PL B

piątek, 14 sierpnia 2015 12:43

Konsultacje społeczne dla celów LSR

Napisane przez

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy rozpoczęła pracę nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obszar jaki będzie obejmować ta strategia to gminy powiatu Drawskiego, gminy powiatu Wałeckiego z wyłączeniem miasta Wałcz oraz gmina Drawno. W związku z powyższym zapraszamy chętnych na konsultację społeczne poświęcone analizie słabych i mocnych stron obszaru, szans i zagrożeń dla jego rozwoju oraz celów samej Strategii. W spotkaniach wezmą udział mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.

 

18 wrzesnia 2015 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Złocieńcu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami sektora rybackiego naszego obszaru. 

 

Zainteresowanych udziałem w tych konsultacjach serdecznie zapraszamy! 

 

 

środa, 05 sierpnia 2015 10:32

Mistrzostwa w chodzeniu po Drawie.

Napisane przez

mistrzostwa plakat duży

piątek, 10 lipca 2015 13:37

Włóczykije Pojezierza.

Napisane przez

Projekt współpracy „Włóczykije Pojezierza” zrealizowany przez 5 lokalnych grup działania m.in. przez nasze Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy” to jeden z najciekawszych i najbardziej pożytecznych projektów współpracy jakie były realizowane w Polsce prze LGD w mijającym okresie programowania. W ramach projektu w 11 gminach naszego Partnerstwa zostało oznakowanych 18 ścieżek do uprawiania Nordic Walking o łącznej długości ponad 112 km.

 

czwartek, 25 czerwca 2015 08:35

Dni Henrykowskie w Siemczynie

Napisane przez

XII Henrykowskie Dni w Siemczynie

3-5 lipca 2015 r

siem

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo