LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 02 października 2018 11:13

Nabór wniosków o powierzenie grantów 1/2018/G

Napisane przez

Ogłoszenie naboru nr 1/2018/G na projekt grantowy

PROGRAM AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW”.

Stowarzyszenie „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

nowe logotypy prow ryby 2014 2020 krzywe

Ogłoszenie nr 1/2018/G

 

Termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantów

 

16.10.2018 r. do 31.10.2018 r. od 8.00 do 15.00

Miejsce: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim“,  Złocieniec, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

-         bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz  w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD/DVD), przy czym wersja elektroniczna powinna zawierać wniosek oraz dołączane załączniki w formie skanu dokumentów.

-         2 komplety ww. dokumentów powinny być przekazane  w 2 skoroszytach z europerforacją.

-         Wniosek należy wypełnić przy użyciu programu MS Word i wydrukować (ze względu na błędy programowe wykluczono możliwość korzystania z generatora wniosków).

Wnioski składane w innym trybie niż wskazany powyżej nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia.

Zakres tematyczny projektu grantowego

 

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. z 2017, poz. 772).

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki

 

Cel ogólny 1. Konkurencyjność gospodarki i tworzenie miejsc pracy

Cel szczegółowy 1.1 Wspieranie innowacyjnej działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie 1.1.2 Program aktywizacji mieszkańców

Wskaźniki produktu:
1. Liczba szkoleń - 13

Grantobiocy

 

Grantobiorcą nie może być przedsiębiorca w rozumieniu ustawy  z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646). Grantobiorcą nie może być pracownik biura LGD ani członek Zarządu LGD. 

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia

Limit środków w ramach naboru: 132 000,00 zł

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania

W ramach projektu grantowego planowane są działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe i dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne, doradztwo z zakresu tworzenia i wdrażanie społecznych projektów nakierowanych na kultywowanie wartości środowiska przyrodniczego. Działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców.

 

Miejsce upublicznienia opisu kryteriów wyboru grantobiorców

 

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” www.partnerstwodrawy.pl i stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia

 

Miejsce upublicznienia wzorów dokumentów aplikacyjnych

 

Formularz wniosku o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu, wzoru umowy o powierzenie grantu, a także wzoru sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” www.partnerstwodrawy.pl i stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia

 

Informacja o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy

 

Maksymalna kwota pomocy na jeden grant: 50 000,00 zł
Minimalna kwota pomocy na jeden grant: 5 000,00 zł        
Intensywność pomocy: Pomoc na operację grantową jest przyznawana  w wysokości określonej w LSR, tj.:

1)    nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

2)    nie wyżej niż 80% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów.

Dotacja wypłacana jest w dwóch transzach, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy LGD a grantobiorcą, na podstawie tabeli kosztów załączonej do wniosku.

1)   60% kwoty przyznanej pomocy, w terminie 28 dni po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, na wniosek grantobiorcy,

2)   nie więcej niż 40% przyznanej pomocy, jeżeli operacja została zrealizowana i skontrolowana, a wszystkie niezbędne dokumenty przekazane wraz ze sprawozdaniem do Biura LGD.

W ramach projektów grantowych wkład własny finansowy Grantobiorcy musi wynosić nie mniej niż 20% kosztów kwalifikowalnych.

Informację o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru.

 

 • Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami
 • Wersja elektroniczna wniosku z załącznikami  na nośniku elektronicznym CD/DVD,
 • Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową,
 • Oświadczenie RODO

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym – Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
 3. Złożony wniosek musi być zgodny z:
 • warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 poz. 1570 z późn. zm.);
 • warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020;
 • kryteriami wyboru Grantobiorców oraz uzyskać minimalną liczbę punktów (23)

4.Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników dla danego przedsięwzięcia.

5. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna. W przypadku braku możliwości ustalenia listy operacji z uwagi na przyznanie takiej samej liczby punktów  o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

6.     LGD zastrzega sobie prawo odstąpienia od naboru wniosków o powierzenie grantów (unieważnienia naboru)  lub ponownego jego przeprowadzenia w szczególności gdy:

1)    w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków o powierzenie grantów złożono większość wniosków niezgodnych z LSR;

2)    granty wybrane do finansowania nie zrealizują wszystkich zaplanowanych w ramach Projektu grantowego celów i wskaźników;

3)    w wyniku negatywnej oceny wyboru Grantobiorców przez Zarząd Województwa.

Informacje udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu: 94 372 03 25 w godz.  od 8.00 do 15.00. Pytania można kierować również na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR
 2. Lokalne kryteria wyboru grantu
 3. Wzór wniosku o powierzenie grantu
 4. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową
 5. Wzór umowy o powierzenie grantu
 6. Wzór wniosku o rozliczenie grantu
 7. Oświadczenie RODO
 8. Procedura obsługi operacji w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych w ramach projektów grantowych.
Czytany 814 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 02 października 2018 11:36

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo